terug naar overzicht

Onderzoekend leren in de klas – het nieuwe curriculum

29 februari 2016 — Wetenschapsknooppunt EUR

Onderzoekend leren is het vermogen om, gedreven door nieuwsgierigheid, vragen te kunnen stellen, antwoorden te kunnen zoeken en deze op waarde te kunnen schatten.

Dit betekent een verandering van kijk op wetenschap, een verandering van onderzoekende houding en gedragsverandering bij nieuwe vragen en problemen bij leerlingen, maar ook bij leerkrachten en pabodocenten. Om hieraan te kunnen bijdragen is het Wetenschapsknooppunt EUR volop in ontwikkeling.

W&T vaardigheden

Het W&T Vaardigheden-project van het WK EUR gaat steeds meer een vaste vorm aannemen. Het eindproduct van dit project bestaat uit een curriculum met een doorlopende leerlijn in onderzoekend leren voor groep 7 en 8 van de basisschool. Het bestaande Erasmus Junior College, wordt helemaal omgebouwd tot en vervangen door deze nieuwe lijn. Het nieuwe curriculum bestaat uit een aantal lessenseries, t.w. filosofie, economie, geneeskunde, psychologie en rechten. De onderzoeksvaardigheden, alsmede de cognitieve en metacognitieve vaardigheden die leerlingen nodig hebben voor een onderzoekende houding, staan centraal en bouwen in moeilijkheidsgraad op gedurende de reeksen. De individuele ontwikkelingen worden per leerling bijgehouden. Daarnaast wordt er docentprofessionalisering geboden, zodat de leerkrachten in staat zijn om de onderzoekende houding van de leerlingen te stimuleren. Het belangrijkste is dat kinderen op een andere manier leren omgaan met de leerstof: onderzoekend leren is geen truc, maar is een manier van leren die in elke onderwijssetting toegepast kan worden.

De voorjaarslessenreeksen zijn op 16 en 18 februari van start gegaan met een openingscollege voor de 28 deelnemende scholen.

Filosofie was de eerste lessenreeks die in geheel vernieuwde vorm is aangeboden en is tevens de start van het curriculum.  Om het onderzoekend leren nog breder in te zetten heeft het WK EUR Museum Boymans van Beuningen bereid gevonden om gezamenlijk een museumles te verzorgen behorend bij de nieuwe filosofiereeks.

De gehele leerlijn zal gereed zijn in het najaar van 2016. Dan zullen ook de andere thema’s in de nieuwe vorm worden aangeboden.

W&T Impuls

Het W&T Impuls-project, waarvoor e-tivities bestaande uit een online les en groepsopdrachten voor in de klas zijn ontwikkeld, is een afrondende fase ingegaan. Bij elk thema van de lessenserie wordt ook een e-tivity ontwikkeld die kan worden uitgevoerd in de reguliere klas, of kan dienen als warmmaker voorafgaand aan een nieuw thema in het curriculum. De eerste e-tivities worden momenteel op scholen uitgetest en daar waar nodig aangepast. De e-tivities zullen beschikbaar zijn in het begin van 2016-2017.

Samenwerking met scholen

Miniconferentie Wetenschapsknooppunt EUR

Om ervoor te zorgen dat de nieuw ontwikkelde producten goed aansluiten bij de praktijk in de klas, hebben wij diverse klankbordgroepen. In aanvulling daarop heeft het WK EUR op woensdag 27 januari een miniconferentie georganiseerd.

Dertig basisschoolleerkrachten en directeuren, vertegenwoordigers van het Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland, de Hogeschool Rotterdam en Pabo Thomas More hebben hieraan deelgenomen.

Het doel van deze interactieve bijeenkomst was:

  • meer inzicht geven in de werkwijze van het WK EUR aangaande OOL- en W&T-Vaardigheden;
  • tijdens discussies gezamenlijk inventariseren inventariseren waar, vanuit het werkveld, behoefte aan is en wat hierbij ook struikelblokken kunnen zijn.

Met alle opmerkingen/aandachtspunten die deze succesvolle bijeenkomst heeft opgeleverd kan het WK EUR de implementatie van OOL- en W&T-Vaardigheden in de werkwijze en materialen beter gefundeerd voortzetten.