Over ons

Missie en visie

Missie

Wij willen er voor zorgen dat alle leerlingen van 4 tot 14 jaar in de regio Zuid-Holland de kans krijgen om zelf onderzoek te verrichten en technische problemen op te lossen en hun talenten hierin op een brede manier ontwikkelen. Om dit te realiseren ontwikkelen we innovatieve, uitvoerbare werkwijzen voor onderzoekend en ontwerpend leren waarin ruimte is voor contact tussen leerlingen en wetenschappers. We bieden scholen en pabo’s steun bij het implementeren hiervan.

Visie

1. Onderzoekend en ontwerpend leren voor ieder kind
Ieder kind heeft talenten; het Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland biedt de ruimte om deze talenten verder te ontwikkelen. In de maatschappij waar wetenschap & techniek een steeds grotere rol speelt, is het van belang de kinderen hier zo vroeg mogelijk bij te betrekken. De uitdaging is dit op een zinvolle wijze te doen, samen met hun leraren en met hulp van studenten en wetenschappers. De synergie tussen de verwondering en creativiteit van kinderen en de kennis en ervaring van wetenschappers en studenten zal leiden tot een optimale ontwikkeling van talenten en versterking van competenties bij alle betrokkenen.

2. Co-creatie door leerkrachten en wetenschappers
Uitgangspunt bij onze activiteiten is dat bevlogen wetenschappers, ontwerpers en studenten vanuit de drie Zuid-Holland universiteiten inspiratie bieden voor onderzoekend en ontwerpend leren op basisscholen en voorgezet onderwijs. Als geen ander weten deze professionals waar het om draait bij onderzoekend en ontwerpend leren. Wetenschappers en studenten ontwikkelen samen met professionals uit het onderwijsveld activiteiten, waardoor kinderen ervaren wat het is om zelf te onderzoeken en te ontwerpen. De leerlingen ontwikkelen onderzoeksvaardigheden (hypothesevorming, plannen, experimenteren, argumenteren, presenteren, reflecteren) en ontwerpvaardigheden (creatief denken, sensitiviteit voor problemen, koppelen van sociale- en natuurwetenschappen, synthetiseren, systeemdenken, analyseren). Op deze manier ontstaat een aanpak die enerzijds aansluit bij scholen, leerkrachten en jonge kinderen en die anderzijds een doorkijk biedt naar de echte wetenschap. Deze aanpak wordt digitaal verspreid zodat iedere school in onze regio en daarbuiten kan profiteren van de opbrengsten van Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland.

3. Aanpak onderzoeksmatig onderbouwen
Wereldwijd zijn er vele aanpakken voor onderzoekend en ontwerpend leren ontwikkeld en beschreven, ook voor specifieke doelgroepen zoals hoogbegaafde leerlingen, maar er is nog erg weinig bekend over de effecten ervan op leerlingen en hun leraren. Het Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland onderbouwt de aanpak met wetenschappelijk onderzoek. We ontwikkelen didactische werkwijzen en methodiek op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren.
Tevens wordt de didactische aanpak in de praktijk getest op de effecten op de onderzoeks- en ontwerpvaardigheden en het enthousiasme voor wetenschap dat bij leerlingen en leraren ontstaat. We ontwikkelen eerst kleinschalig met een kerngroep van innovatieve en reflectieve partnerscholen en pas als de aanpak tot rijping is gekomen en op basis van wetenschappelijk onderzoek bewezen succesvol is, gaat het knooppunt de aanpak grootschalig verspreiden.

Doelstellingen

De drie universiteiten vinden elkaar in het Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland in de onderstaande doelstellingen.

1. Bundelen netwerk, kennis en activiteiten

  • Bundelen van de kennis en ervaring van de betrokken universiteiten, partners en hun doelgroepen in een „kennis- en ontwikkelplatform‟ om te komen tot verdere ontwikkeling van activiteiten en projecten met betrekking tot onderzoekend en ontwerpend leren voor het basis- en voortgezet onderwijs.
  • Gezamenlijke communicatie en verspreiding van aanbod.

2. Enthousiasmeren leerlingen en leraren voor onderzoekend en ontwerpend leren

  • Uitdagend aanbod creëren voor leerlingen en professionalisering van leraren, uitgaand van de intrinsieke leervragen van de leerlingen en hun leraren.
  • Betrekken van onderzoek bij de ontwikkeling van nieuwe activiteiten.

3. Zichtbaarheid van wetenschap, onderzoekend en ontwerpend leren vergroten

  • Een route bieden voor identificatie met onderzoekend en ontwerpend leren, zodanig dat dit leidt tot bewuste loopbaankeuzes ten aanzien van het veld van wetenschap en techniek (leerlingen) en tot implementatie van deze didactiek in het schoolcurriculum (PO,VO en Pabo).
  • Bieden van een plek waar leerlingen en hun leraren samenwerken met wetenschappers en studenten; het organiseren van ontmoetingen en samenwerking.